top of page

Privacyverklaring

 

Contact

Als festival NEXT wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Broelkaai 6 – 8500 Kortrijk
info@nextfestival.eu
056/221001

 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door festival NEXT verwerkt ten behoeve van onderstaande doeleinden en rechtsgronden. Aldus kan NEXT mogelijk weigeren diensten of goederen te leveren, of contracten aan te gaan of handelingen te stellen wanneer u de benodigde gegevens niet verstrekt.

 

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van het festival; (uitvoering overeenkomst)

• om u te kunnen informeren over praktische info of wijzigingen, na aankoop van een ticket. (uitvoering overeenkomst)

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene en gerechtvaardigd belang)

• het informeren over de werking en activiteiten van festival NEXT (gerechtvaardigd belang).

• het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

• het voldoen van fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving (wettelijke verplichting).

• kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten én moet het correct kunnen uitvoeren

• gebruik van persoonsgegevens om aan direct marketing te doen, zodat NEXT u voorstellen kan doen over haar activiteiten.

FESTIVAL NEXT verwerkt verschillende soorten gegevens afhankelijk van het doel.  (en opslaan, verzamelen en verwerken):

Het gaat over informatie om u te identificeren en contacteren (naam, geboortedatum- en plaats, adres, identiteitskaart, beroep, functietitel, opleiding, klantnummer, rijksregisternummer, voertuignummerplaat, rijbewijs; telefoon- en faxnummer, e-mail, taal, gebruikersnaam, gegevens die u spontaan verstrekt, ondernemings- of btw-nummer, informatie over aanwezigheden op evenementen (en foto’s daar genomen), …). FESTIVAL NEXT vraagt nooit meer gegevens op dan nodig voor een van bovenstaande doelstellingen.

Voor werknemers van NEXT zijn ook de gegevens noodzakelijk voor de loonadministratie.

 
Beveiliging en vertrouwelijkheid.
Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens doet FESTIVAL NEXT ook een beroep op verwerkers die in opdracht van NEXT de gegevens verwerken (boekhouddiensten, sociaal secretariaat, IT-leveranciers, organisatoren van events, bijvoorbeeld).  Deze zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte.  Als NEXT een beroep doet op verwerkers, dan kunnen gegevens terechtkomen in de landen waarin zich de datacenters van die verwerkers bevinden.  Indien de betrokken landen niet vallen onder de afspraken tussen de EU en die landen of de leveranciers erkend zijn, zal NEXT dit opvangen door bijvoorbeeld met die verwerkers een overeenkomst te sluiten die de nodige garanties biedt. NEXT ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd.

Uitgangspunt voor het bijhouden van persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak tot tien jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie). Voor de uitoefening of vrijwaring van onze rechten (bijvoorbeeld zolang een vordering in rechte niet is uitgesloten) kan dat langer zijn, met name in functie van de toepasselijke verjaringstermijnen al naar gelang het geval.

 
Bewaartermijn
NEXT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 5 jaar.

 
Uw rechten omtrent uw gegevens
De privacywetgeving geeft u als ‘betrokkene’ een aantal rechten, die NEXT ter harte neemt.

Wanneer NEXT voor een verwerking van gegevens om een toestemming vraagt, dan kun u die die toestemming daarna ook weer intrekken.

Wil u inzage in de gegevens die NEXT over u verwerkt, laat het dan weten. NEXT zal u dan een zo volledig mogelijk overzicht geven. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de gebruikelijk verwerkte persoonsgegevens en zijn niet onmiddellijk beschikbaar. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens gebruikelijke processen.

U kan uw gegevens laten verbeteren, of laten verwijderen bij onrechtmatige verwerking, mocht dat bij vergissing zo zijn.

U kan zich verzetten tegen verwerking door NEXT op basis van haar gerechtvaardigd belang. Tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, zal NEXT daarop ingaan.

NEXT hanteert geen gegevensverwerkingen die volledig geautomatiseerd zijn, d.w.z. zonder menselijke tussenkomst.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (info@nextfestival.eu).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (www.privacycommission.be), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 
Foto’s en video’s
Indien u deelneemt aan bepaalde activiteiten kunnen er ook foto’s genomen worden om nadien als sfeerverslag weer te geven. Deze kunnen verspreid worden op onze website en social media. Indien u niet wenst dat uw foto gebruikt wordt, dan kan u dat steeds laten weten via info@nextfestival.eu.

 
Wijziging privacy statement
Festival NEXT kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Politique de protection de la vie privée

 

Contact
Le festival NEXT est, en sa qualité de festival, responsable du traitement de vos données personnelles.

Si, après avoir pris connaissance, de la présente Politique de protection de la vie privée, vous avez encore des questions sur le sujet ou de manière plus générale, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante: 

Festival NEXT
Broelkaai 6 – 8500 Courtrai
info@nextfestival.eu
056/221001

 
À quelles fins traitons-nous vos données personnelles?
Le festival NEXT traite vos données personnelles aux fins (et sur les bases juridiques) suivantes:
Le festival NEXT peut refuser de fournir des services ou des biens ou encore refuser de conclure un contrat ou de réaliser certains actes si vous ne lui fournissez pas les données nécessaires.

 

• la participation aux activités du festival NEXT (exécution d’un contrat)

• la communication d’informations pratiques ou d’éventuelles modifications apportées au programme après l’achat d’un ticket (exécution d’un contrat)

• l’envoi de newsletters ou d’invitations. (consentement de la personne concernée et intérêt légitime)

• la communication d’informations sur le fonctionnement et les activités du festival (intérêt légitime)

• l’obtention de subventions publiques (obligation légale)

• l’exécution d’obligations en matière fiscale et de sociale (obligation légale) 

• l’évaluation de l’opportunité de conclure un contrat ou de fournir un service, et l’exécution correcte de ces obligations

• l’utilisation à des fins de marketing direct, afin que le festival NEXT puisse vous envoyer des offres  en lien avec ses activités. 

 
 
Nous sommes en droit de vous demander (collecter, enregistrer et traiter) les données personnelles suivantes aux fins susmentionnées:
En fonction de la finalité poursuivie, le festival NEXT peut être amené à traiter différents types de données . 
 
Il s’agit d’informations devant permettre de vous identifier et de vous contacter (nom, date et lieu de naissance, adresse, carte d’identité, profession, poste, formation, numéro client, numéro de registre national, immatriculation de votre véhicule, références de votre permis de conduire, numéros de téléphone et de fax, e-mail, langue, nom d’utilisateur ainsi que les données fournies spontanément, numéro d’entreprise et de tva, informations relatives à votre participation aux événements (et les photos qui ont été prises à cette occasion). Le festival NEXT demande jamais plus d’informations que ce qui est nécessaire au regard des finalités susmentionnées.

En ce qui concerne les collaborateurs du festival NEXT, les données sont également nécessaires aux fins de gestion de la paye.

 
Sécurité et confidentialité des données personnelles
Seules les personnes autorisées ont accès aux données personnelles et uniquement dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’exécution de leur mission. 
 
NEXT fait appel à des sous-traitants pour traiter les données personnelles collectées (comptables, secrétariat social, fournisseurs de solutions IT, organisateurs d’événements, par exemple). Ces sous-traitants sont établis dans l’Espace Économique Européen. Lorsque NEXT a recours à des sous-traitants, les données personnelles collectées sont susceptibles de se retrouver dans les pays où sont situés les centres de données de ces sous-traitants. Si les pays en cause ne relèvent pas du champ d’application d’accord conclus avec l’EU, ou si les sous-traitants ne sont pas reconnus comme partie à l’accord, NEXT s’engage à remédier à la situation en concluant avec les sous-traitants un accord offrant les garanties nécessaires en matière de protection des données personnelles. NEXT veille à ce que ses sous-traitants respectent des règles strictes.

Les données personnelles sont en principe conservées pendant la durée prévue par la loi (jusqu’à dix ans souvent après la fin d’un contrat ou l’exécution d’une transaction). Pour l’exercice et la garantie de nos droits, cette durée peut être plus longue (tant qu’une action judiciaire n’est pas exclue, par exemple), en fonction des délais de prescription applicable. 


Durée de conservation des données personnelles
NEXT ne conserve pas les données personnelles au-delà de ce est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été fournies ou de la durée légale, à savoir cinq ans.
 
Quels sont vos droits?
En vertu de la législation applicable en matière de protection des données personnelles, vous, « personne concernée », avez des droits. NEXT met tout en œuvre pour que ces droits soient respectés. Ainsi, si NEXT a demandé votre consentement pour traiter vos données personnelles, vous pourrez retirer ce consentement par la suite. 

Si vous souhaitez accéder aux données personnelles traitées par NEXT, vous devez nous en faire la demande. NEXT vous fournira alors une vue d’ensemble aussi complète que possible de ces données. Il est possible que certaines données personnelles provenant de fichier de sauvegarde, de fichiers journaux, d’historiques ou d’archives ne soient pas reprises dans cette vue d’ensemble Ces données ne font pas partie des données personnelles habituellement traitées et elles ne sont pas disponibles immédiatement. Elles seront supprimées des fichiers selon les procédures habituelles. 

Vous avez le droit de demander la rectification de vos données si elles sont inexactes, leur suppression en cas de traitement illicite, même s’il s’agit d’une erreur.
Vous avez le droit de vous opposer au traitement des données collectées par NEXT sur la base de votre intérêt légitime. NEXT y fera droit sauf l’existence d’un motif impérieux. 
NEXT ne pratique pas de traitement entièrement automatisé, autrement dit de traitement qui ne nécessite aucune d’intervention humaine.  
Vous avez également le droit de demander que les données que vous avez fournies vous soient transmises en personne ou directement à un tiers sur votre demande. Il est possible que nous vous demandions de fournir la preuve de votre identité avant de faire droit à votre demande.


Réclamations
Si vous avez des réclamations au sujet du traitement de vos données personnelles, nous vous demandons de nous contacter directement (info@nextfestival.eu).
Vous pouvez à tout moment soumettre une réclamation à l’Autorité de protection des données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/) qui est l’organe de contrôle en charge du respect de la protection des données personnelles.

 
Photos et vidéos

Les activités du festival NEXT sont susceptibles d’être documentées par des photos ou des vidéos qui pourront être publiées par la suite sur notre site et sur les médias sociaux. Si vous vous opposez à l’utilisation de votre image, vous pouvez nous en faire la demande via info@nextfestival.eu.  


Modification de la Politique de protection de la vie privée
Le festival NEXT est susceptible de modifier la présente Politique de protection de la vie privée. Toute modification fera l’objet d’une annonce sur notre site web.

bottom of page