ALAIN PLATEL - OUVERTURE NEXT 2016 - OPERA DE LILLE

ALAIN PLATEL SPEECH D'OUVERTURE 17.11.2016 - OPERA DE LILLE

Dames en heren, goeie avond - Bonsoir à tous et à toutes

Ik trap een open deur in wanneer ik zeg dat we in turbulente tijden leven.

Je sais que j’enfonce une porte ouverte lorsque je dis que nous vivons une époque turbulente.

“Nicht schlafen” – “Ne pas dormir” … de titel van het stuk dat u vanavond hebt gezien, kan evengoed begrepen worden als een oproep. Verwant met wat Stéphane Hessel enkele jaren terug schreef: “Indignez-vous!”.

“Nicht schlafen” – “Ne pas dormir” … le titre de la pièce que vous avez vue ce soir aurait tout aussi bien pu être interprété comme un appel. Un peu dans la lignée du pamphlet “Indignez-vous” écrit, il y a quelques années, par Stéphane Hessel.

Eén van de inspiratiebronnen voor dit stuk was het boek van Philipp Blom: “De duizelingwekkende jaren”. Daarin beschrijft Blom de jaren 1900 – 1914. Een tijd waarin zowel de dagelijkse gesprekken als de media het voortdurend hadden over nieuwe technologieën, globalisering, emigratiegolven, terrorisme, sociale spanningen en nieuwe vormen van communicatie. Dit zou een citaat kunnen zijn uit een krant van vandaag, want de parallellen met wat we nu meemaken zijn stunning!

L’une des sources d’inspiration de cette pièce fut le livre de Philipp Blom “The Vertigo Years”, dans lequel il décrit les années mille neuf cent – mille neuf cent quatorze. Une époque à laquelle tant les conversations quotidiennes que les medias parlaient constamment des nouvelles technologies, de la globalisation, du terrorisme, des tensions socials et des nouvelles formes de communication. Ce dernier passage pourrait être un extrait d’un journal contemporain, car les parallèles avec ce que nous vivons aujourd’hui sont étonnants!

We krijgen de indruk dat bovengronds àlles misgaat wat maar kan misgaan en men wil ons doen geloven dat énkel rechtse en extreem rechtse maatregelen dé oplossing zijn voor de moeilijkheden waarmee de niet tegen te houden globalisering geconfronteerd wordt. Populisme, protectionisme, nationalisme en extreem egoïsme … het lijkt wel of énkel dit nog aanslaat.

Nous avons l’impression qu’à la surface, tout ce qui peut mal tourner, tourne effectivement mal et l’on veut nous faire croire que seules les mesures de droite et d’extrême droite pourraient résoudre les problèmes auquels l’inéluctable globalisation doit faire face. Populisme, protectionnisme, nationalism et égoïsme extrême … on dirait qu’il n’y en a plus que pour ces valeurs.

En toch zijn er ondergronds al langer een heleboel bewegingen actief die de humus vormen voor de alternatieven voor morgen. Koppige burgerinitiatieven die tegen de stroom in blijven gaan: een beweging als “Hart boven Hard”/”Toute autre chose” – het op kleine schaal zoeken naar economische alternatieven – het schuchter uitproberen van een idee als het “basisinkomen” – burgersolidariteit met de vluchtelingen – aanklachten tegen regeringen ivm het niet nakomen van milieuverplichtingen … en in het kader van dit festival nu ook hier “Hack the Eurometropolis/Hacker l’Eurométropole”. Allemaal tekenen van verzet die blijven komen vanuit de burgers. Laat ons hoopvol blijven!

Et pourtant, il y a déjà longtemps que sous la surface, tout un fourmillement de mouvements sont actifs et forment en quelque sorte le terreau des alternatives de demain. Des initiatives citoyennes qui s’entêtent à remonter le courant: un mouvement tel que “Hart boven Hard”/”Toute autre chose” – la quête à petite échelle de formes alternatives pour organiser notre économie – les premiers essays timides de l’idée d’un “revenue de base” – la solidarité citoyenne avec les refugiées – les plaints contre les gouvernements qui ne tiennent pas leurs engagements environnementaux … et dans le cadre de ce festival ici aussi “Hack the Eurométropolis”/Hacker l’Eurométropole”. Autant de signes de résistance initiés par des citoyens. Gardons espoir!

In 1986 kozen wij als naam voor ons gezelschap: Les Ballets Contemporains de la Belgique. Een pompeuze Franse naam voor een Vlaams gezelschap, dat werd toen als een provocatie geïnterpreteerd. Want wij kozen deze naam als reactie op de absurde communautaire spanningen die toen de politiek in België sterk bepaalden. Dat is nu nog steeds zo en het is dan ook met enige trots dat we deze geuzennaam blijven dragen.

En 1986, nous avons décidés d’appeler notre compagnie: “Les ballets Contemporains de la Belgique”. Un nom Français ronflant pour une compagnie Flamande. A l’époque, cette décision fut interpretée comme une provocation. Car nous avions choisi ce nom en réaction aux absurdes tensions communautaires qui marquèrent la politique en Belgique à l’époque. A l’heure qu’il est, la situation n’a pas beaucoup changé et c’est donc avec une certain fierté que nous continuons à porter ce nom.

Met een naam als deze zal het u wellicht ook niet verwonderen dat wij ons in een festival als NEXT érg thuis voelen. Dit festival wil - onder andere - de banden tussen Vlaanderen , Wallonië en Frankrijk aanhalen en versterken en doet dit in de eerste plaats door letterlijk grensoverschrijdend te werken. Dat men er in slaagt het publiek met bussen tussen Kortrijk, Lille en Tournai te laten pendelen om er straf en geëngageerd werk te laten zien, is hartverwarmend. In een tijd waarin mensen en naties de neiging hebben énkel nog op zichzelf terug te plooien, verdient dit project àlle lof en àlle steun!

Avec un nom comme le nôtre, cela ne vous étonnera pas que nous nous sentions comme un poisson dans l’eau lors d’un festival tel que NEXT. Ce festival veut entre autre resserrer et renforcer les liens entre la Flandre, la Wallonie et la France et y parvient en premier lieu en travaillent littéralement de manière transfrontalière. Le fait qu’on parvienne à faire voyager le public avec des bus entre Courtrai, Lille et Tournai pour découvrir des oeuvres forts et engagés, est réconfortant. A une époque du repli sur soi, tant au niveau individuel qu’au niveau des nations, ce projet mérite notre admiration et tout notre soutien.

Wanneer men mij vraagt of ik nog geloof in het Europees project, dan antwoord ik graag: uiteraard … maar wel als kleine en voorlopige opstap naar een véél groter project: dat van een wereld waarin men ophoudt te geloven in grenzen, vlaggen en nationale hymnen en waarin men volhoudt om een eerlijker herverdeling van de immense rijkdom en schoonheid na te streven.

Lorsqu’on me demande si je crois encore au projet Européen, j’aime répondre: bien entendu, à condition que ce soit l’amorce provisoire d’un projet beaucoup plus grand: celui d’un monde dans lequel on arrête de croire aux mérites des frontières, des drapeaux et des hymnes nationaux et dans lequel on aspire sans relâche à une redistribution plus équitable de l’immense richesse et beautéde ce monde.

In het volle besef dat we met dat soort van idealistisch gepreek nergens geraken en dus wel érgens moeten beginnen geloof ik dat NEXT in elk geval al zeker één van die initiatieven is die bewijzen dat burgers waakzaam blijven en creatieve alternatieven zullen blijven aanbieden in tijden waarin men ons doet geloven dat de wereld hopeloos naar de kloten gaat … Dus vive NEXT, vive “Hacker l’Eurométrople”!

Ayant pleinement conscience qu’on n’arrivera nulle part avec ce type de plaidoyer idéaliste et qu’il faut bien commencer quelque part, je crois que NEXT est en tout cas l’une des initaitives qui prouvent que les citoyens restent vigilants et continueront à proposer des alternatives créatives à une époque où l’on veut nous faire croire que le monde part désespérément en couille … Donc vive NEXT, vive “Hacker l’Eurométropole”!